Koordinátor BOZP

Jako reakce na množství pracovních úrazů ve stavebnictví vznikl současně s novým stavebním zákonem č.183/2006 Sb., i zákon č.309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Ten ukládá zadavatelům staveb další zcela nové povinnosti.

Zákon č.309/2006 Sb. nabyl účinnosti 1.1.2007 a ukládá zadavatelům staveb splňujících stanovené podmínky tři základní povinnosti na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
(BOZP). Předně musí stavebník zajistit aby příslušná stavební projektová dokumentace obsahovala Plán BOZP. Dále musí zaslat oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce(OIP) a v neposlední řadě je povinností každého stavebníka zajistit odborně způsobilého koordinátora BOZP pro přípravu a realizaci stavby. V případě nesplnění oprávněnosti provedení některé z uvedených podmínek vystavuje se stavebník – investor riziku udělení pokuty až do výše 1 000 000,-Kč, kterou jsou inspektoři Státního úřadu inspekce práce oprávněni udělit na základě zákona č.251/2005 Sb. o inspekci práce, při neplnění povinností vyplývajících ze zákona č.309/2006 Sb. a to následovně:

1. až 1 000 000,-Kč - Za nezajištění součinnosti všech zúčastněných zhotovitelů stavby s koordinátorem BOZP na staveništi.

2. až 400 000,-Kč - Za neurčení jednoho, nebo více koordinátorů BOZP na staveništi.

3. až 400 000,-Kč - Za nezajištění zpracování plánu BOZP na staveništi před započetím práce, nebo nezajištění jeho aktualizace.

4. až 400 000,-Kč - Za nesplnění povinností doručení oblastnímu inspektorátu práce oznámení o
zahájení prací.

Plán BOZP
Prvním krokem ke splnění všech podmínek stanovených daným zákonem je tedy zpracování Plánu BOZP. Ten stanovuje způsob bezpečné realizace stavby a dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb je nedílnou součástí projektové dokumentace ke stavebnímu povolení nebo ohlášení. Plán BOZP je nutné zapracovat do projektové dokumentace tehdy překročí-li objem prací limity jež stanovuje § 15 zák.č.309/2006 Sb.:

a) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na 1 fyzickou osobu

b) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých bude pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než jeden pracovní den

Nebo budou-li na stavbě prováděny práce se zvýšeným rizikem uvedené v příloze č.5 k nařízení vlády č.591/2006 Sb. U revitalizace bytových domů se jedná zejména o práce při nichž hrozí pád z výšky více jak 10m ) opravy balkonů, zateplení fasády opravy střech atd.) a práce spojené s montáží těžkých stavebních konstrukčních dílů.

Oznámení o zahájení prací na OIP
Zaslání oznámení o zahájení prací na místně příslušný Oblastní inspektorát práce se vztahuje na všechny stavby, které překročí limity objemu prací jež stanovuje § 15 zák.č.309/2006 Sb. (viz odstavce pod písmeny a,b u Plánu BOZP). Oznámení je stavebník povinnen doručit na OIP nejpozději 8 dní před předáním staveniště zhotoviteli stavby.Obsahové náležitosti jsou uvedeny v příloze č. 4 nařízení vlády č.591/2006 Sb.

Koordinátor BOZP při realizaci stavby
Koordinátor BOZP během realizace stavby organizuje kontrolní dny se zaměřením na dodržování zásad BOZP stanovených v plánu BOZP, upozorňuje na nedostatky a pomáhá tím k vytvoření bezpečného pracoviště. Dojde-li v průběhu výstavby k jakýmkoliv změnám technologie provádění stavby, aktualizuje Plán BOZP tak aby odpovídal situaci na staveništi. Koordinátor BOZP pro realizaci stavby se určuje tehdy, působí-li na stavbě více zhotovitelů stavby a překročí plánovaný objem prací limity stanovené §15 zák.č.309/2006 Sb. V praxi je pro stavebníka výhodné, určí-li si koordinátora BOZP v dostatečném předstihu, to znamená ve fázi projektové přípravy stavby. Koordinátor BOZP pak sám obstarává veškeré výše uvedené činnosti a stavebník tím splnil své povinnosti na úseku BOZP.

Pomocná tabulka ke koordinační činnosti BOZP na stavbě [ 23.44 kB, PDF ]