Dne 3. června 2014 se v divadelní kavárně Kulturního zařízení města konalo každoroční shromáždění delegátů SBD Valašské Meziříčí, na kterém tento nejvyšší orgán družstva projednal a odsouhlasil hospodaření družstva za loňský rok.Tuto povinnost ukládá družstvům zákon. Stejně jako v minulých letech bylo i v roce 2013 hospodaření správy družstva úspěšné a skončilo s přebytkem 227 182 Kč. Tento zisk byl rozhodnutím delegátů shromáždění převeden do sociálního fondu správy družstva.

V souvislosti s novým zákonem o obchodních korporacích shromáždění dále projednalo a schválilo předložené návrhy Směrnice o odměňování členů představenstva a kontrolní komise a Smlouvy o výkonu funkce člena orgánu družstva. Delegáty shromáždění byla rovněž schválena zpráva kontrolní komise a zpráva předsedy představenstva o situaci ve společnosti CZT s.r.o. V této souvislosti shromáždění delegátů rozhodlo nevyužít nabídku společníka EVČ Pardubice, který v rámci předkupního práva nabídl družstvu k odkoupení svůj 34%-ní obchodní podíl ve společnosti CZT za nabídkovou cenu 10 milionů korun.

představenstvo SBD